Lelkészbeiktatás Tótvázsonyban

Megállni Isten örök szövetségében.

Az Úr szolgája tisztaszívű, tud Őtőle segítséget kérni, békességszerzésben munkálkodik és megtérésre hív másokat”. Ezt az igei üzenetet helyezte a gyülekezet szívére Steinbach József püspök Tótvázsonyban, Kohn Zsolt Mihály lelkipásztor ünnepélyes beiktatásán. Az új lelkész Isten örök szövetségének áldásáról prédikált.

Barnag, Balatonszőlős, Pécsely, Nagyvázsony és Tótvázsony. Mindegyik település református gyülekezete kicsi, de hívő emberek közössége. Ahogy fogalmaznak, mindig ötben gondolkodnak, a nehézségekben és az örömökben egy közösséget alkotnak Isten előtt. Ők a Völgyek – református gyülekezetek. Mindegyik helyen van önálló istentisztelet, a körzethez tartozik több iskola, óvoda, ahol hitoktatást biztosítanak. 2019. novemberében Dr. Tamás Gábor helyettes lelkészi megbízása lejárt, nyugdíjba vonult. Helyére Kohn Zsolt Mihály lelkipásztort nevezték ki, aki családjával Tótvázsonyba költözött, és 2020 áprilisától ellátta a lelkészi szolgálatot az öt településen. 2021 szeptemberében az Egyházközségi Közgyűlés – az öt település választmánya – hivatalosan is őt választotta meg a gyülekezetek lelkipásztorának. Felesége, Ambrusz Éva hitoktató tanár, Isten három gyermekkel ajándékozta meg őket. Debrecenben szerzett lelkészi diplomát, a Tiszántúlon kezdte meg szolgálatát. Megismerte a kis és a nagy gyülekezetek életét is, van tapasztalata az egyszerre több gyülekezet pásztorolásában.

Az ünnepélyes beiktatásra 2022. március 5-én került sor Tótvázsonyban. Kálmán Csaba, a Veszprémi Református Egyházmegye lelkészi főjegyzőjének igei köszöntése után Farkas Gergely egyházkerületi elnökségi tanácsos hívta imára a gyülekezetet.

Törekedj viszont az igazságra, a hitre, a szeretetre, a békességre azokkal együtt, akik tiszta szívből hívják segítségül az Urat. Az ostoba és éretlen vitatkozások elől térj ki, tudva, hogy ezek viszálykodást szülnek. De az Úr szolgája ne viszálykodjék, hanem legyen barátságos mindenkihez, tanításra alkalmas és türelmes” (2Tim 2,22-24).
Steinbach József püspök Pál apostol Timóteushoz írott második leveléből vett igerész alapján az Úr szolgálatának tisztaszívűségéről szólt a gyülekezethez.
A tisztaszívű ember tudja, hogy segítsége van az eget és a földet alkotó Úrban, aki Jézus Krisztusban maradandó megoldást ajándékozott nekünk, üdvösséget, örök életet, végső megoldást. Az Úr szolgája tisztaszívű, mert az Isten Jézus Krisztusban közölt békességszerző szeretete munkál benne. Steinbach József kiemelte, hogy erre a krisztusi békességteremtő, lélekfinomító lelkületre nagy szükség van eldurvult világunkban. Szükségünk van egymásra, bátorítsuk, erősítsük egymást a szeretetben. Az Isten tisztaszívű szolgálja az Úrhoz hív másokat. Hirdeti és éli az evangéliumot, megismerteti másokkal az Úr nevét, aki az egyetlen segítség.
Az igére felelve Máté László egyházkerületi főjegyző imádságban adott hálát az Úrnak a tisztaszívű szolgálatért, a gyülekezetekért és a beiktatásra váró lelkipásztorért.

Szolgálj igével és sákramentumokkal Isten népének javára és légy hű sáfára a rádbízott nyájnak”. Szabó János Róbert esperes betegsége miatt Kohn Zsolt Mihály lelkipásztort Kálmán Csaba lelkészi főjegyző iktatta be szolgálatába. Átadta a templom kulcsát, a gyülekezet pecsétjét és a bibliáját, majd áldást kért életére, szolgálatára. Ezt követően a palástos lelkésztársak is Isten áldásába ajánlották a beiktatott lelkipásztort.

Ezek voltak Dávid utolsó szavai: Így szól Dávid, Isai fia, így szól a magasra emelt férfi, Jákób Istenének felkentje, Izráel énekeinek kedveltje: Az Úr lelke beszélt általam, az ő szava volt nyelvemen. Izráel Istene ezt mondta, Izráel kősziklája így szólt hozzám: Az emberek igaz uralkodója, az istenfélő uralkodó olyan, mint a fölkelő nap reggeli fénye, mint a felhőtlen reggel, melynek sugarától eső után kisarjad a fű a földön. Nem ilyen-e házam Isten színe előtt? Örök szövetségre lépett énvelem, benne elrendezett és biztosított mindent. Minden javam, minden örömöm őtőle származik.” (2Sám 23, 1-5)
Kohn Zsolt Mihály igehirdetésében Sámuel próféta második könyvéből idézte Dávid király utolsó szavait. Dávid útja végén arról vall, hogy mindaz az öröm, áldás, amit élete során kapott, és amiben rajta keresztül Izrael népe részesedett, az az Úrtól származik. Kohn Zsolt arról szólt, hogy abban a szeretetben, amit tapasztalt lelkipásztori szolgálatba történő beiktatása során, azt a szövetséget élte meg az Úrral, amit Dávid is felidézett utolsó szavaival. Isten a szövetségét Jézus Krisztusban tárta elénk, rajtunk múlik, hogy mihez kezdünk ezzel. Isten az Ő szövetségében növekedést ad. Dávid az utolsó szavaival nemcsak visszatekint, hanem előre is néz, mert tudja, hogy a halállal nem zárul le az Istennel való kapcsolata. A mi reménységünk is ez a feltámadt Krisztusban. Isten az Ő szövetségében síron túli távlatot ad, örök szövetséget, amiben Ő elrendezett mindent tökéletesen számunkra: „Jézus Krisztus maga az élet. Életet pedig az Isten csakis egyszülött fiában ad bármely megtérő bűnösnek. Krisztuson kívül nincs üdvösség, nincs élet” – mondta. Ha javainkat Őtőle származtatjuk, akkor boldog életünk lesz – adott hálát a megváltó Urunk kegyelméért Kohn Zsolt lelkipásztor.

Az istentisztelet utáni közgyűlésen elsőként Dr. Nemes Pál egyházkerületi főgondnok üdvözölte a beiktatott lelkipásztort, és hozta áldáskívánását a kerület nevében. Fenyvesi Zsolt országgyűlési képviselő a lelki vezetést világítótoronyhoz hasonlította, ami fontos a közösség számára. Köszöntötték Kohn Zsolt Mihályt a testvéregyházak képviselői, Tótvázsony polgármestere, barátok, presbitertársak. A gyülekezetek nevében énekszóval kért áldást életére a gyülekezetek kórusa.

Az ünnepi alkalmon zenei szolgálattal vett részt a Magyar Honvédség Légierő Zenekara és a Szilágyi Erzsébet Keresztény Általános iskola harangegyüttese.

Az istentisztelet során a hívek a perselypénzt az Ukrajnából érkező menekültek megsegítésére ajánlották fel.